GET OFF GELE 460GR

159.00 kr

Slut i lager

Beskrivning  Säkerhetsdatablad

Get Off Cat & Dog Repellent är mycket effektiv för att få bukt med revirmarkering från katter och hundar utomhus/udendørs.

Bruksanvisning: Tag bort all synlig avföring och tvätta/vask det förorenade området innan du strör ut Get Off på marken/jorden. Vid rengöring av kraftigt nedsmutsade områden, tvätta/vask först området med Wash and Get Off Indoor and Outdoor Cleaner. Använd/Bruk inte medlet så att livsmedel/fødevarer/matvarer eller dricksvatten kontamineras. Medlet får/må inte användas/brukes där det finns risk för exponering till vattenmiljön. Händerna ska tvättas/vaskes efter avslutad applicering/påføring. Använd/Bruk endast/kun på mindre ytor/overflader.

Dosering: 450 g räcker till 50 kvadratmeter. Gör ett uppehåll på 2-3 dagar innan nästa behandling för att kontrollera effekten. Medlet/Middelet bör inte användas/brukes under en längre tid/over en længre periode.

Anvisningar om första hjälpen/førstehjelp: Förtäring/indtagelse: skölj munnen med vatten. Ögonkontakt: skölj ögonen med vatten i 5 minuter. Hudkontakt: tvätta/vask huden med tvål/sæbe och vatten. Inandning: frisk luft.

Bortskaffande/Kasting: Häll inte produkten i avloppet. Lämna/Aflever överbliven/overskydende produkt till kommunens miljöstation/genbrugsplads. Tömd behållare lämnas/afleveres bland hårda plastförpackningar i förpackningsinsamlingen.

Innehåller: Verksamt ämne/stof: Undecan-2-one, 1.66 g/100 g. Gel preparat.

Innehåller citronellal, geranio, citronellol, d-limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Reg.no 50