GET OFF INDOOR WASHOFF SPRAY 500ML

159.00 kr

Beskrivning   Säkerhetsdatablad

Wash and Get Off Indoor and Outdoor Cleaner rengör effektivt, både inom- och utomhus/inde og ude, det område som ditt husdjur har förorenat och neutraliserar sedan/derefter kisslukten/urinlugten för att avskräcka/avskrekke från nya föroreningar samtidigt som fläckarna/pletterne tvättas/vaskes bort. Inom 30 minuter kommer Wash and Get Off Indoor and Outdoor Cleaner att ta bort/fjerne den obehagliga lukten som föroreningarna lämnat efter sig/efterladt och ersätta den med en behaglig citrusdoft. Använd inte på sädesväxter/kornvækster och spraya inte direkt på ömtåliga plantor i trädgården/haven eller på krukväxter/krukkevækster/potteplanter, eftersom detta kan orsaka ”frätfläckar”/”ætsninger”. Vid användning/bruk på mattor/måtter eller textiler bör du först testa produkten på ett litet/lille undanskymt/skjult område för att vara säker på att färgerna inte påverkas. Spraya inte direkt på plankor eller målade och fernissade ytor/overflader. Produkten är olämplig/uegnet för gummi, plast och polerade ytor/overflader.

Bruksanvisning: Inomhus/Indendørs: Tag bort/Fjern eventuell fast avföring: Skaka/Ryst flaskan före användningen/bruk och spraya sedan/derefter lätt. Gnid in vätskan/væsken med små cirkelformade rörelser/bevægelser så att vätskan/væsken når hela området. Använd handskar. Ingen sköljning är nödvändig. Utomhus/Udendørs: Ta bort/Fjern eventuell fast avföring. Skaka/Ryst flaskan och spraya sedan/derefter lätt. Låt produkten verka/virke. För mer envisa/stædige husdjur utomhus/udendørs används Get Off Cat & Dog Repellent. Använd/Bruk inte medlet så att livsmedel/fødevarer/matvarer eller dricksvatten kontamineras. Medlet får/må inte användas/brukes där det finns risk för exponering till vattenmiljön: Händerna ska tvättas/vaskes efter avslutad applicering/påføring. Använd/Bruk endast på mindre ytor/overflader.

Dosering: 4-8 ml/m2. En behandling räcker upp till 12 timmar. Om djuret fortsätter att förorena, kan du upprepa/gentage behandlingen var 12:e timme. Medlet/Middelet bör inte användas under en längre tid/over en længre periode. Behållaren måste vara tätt tillsluten/lukket och förvaras/opbevares på en säker plats/sted och inte utsättas för hetta/varme eller frost.

Anvisningar om första hjälpen/førstehjelp: Förtäring/Indtagelse: skölj munnen med vatten. Ögonkontakt: skölj ögonen med vatten i 5 minuter. Hudkontakt: tvätta/vask huden med tvål/sæbe och vatten. Inandning: frisk luft.

Bortskaffande/Kasting: Häll inte produkten i avloppet. Lämna/Aflever överbliven/overskydende produkt till kommunens miljöstation/genbrugsplads. Tömd behållare lämnas/afleveres bland hårda plastförpackningar i förpackningsinsamlingen.

Innehåller: Verksamt ämne/stof: Undecan-2-one, 3.58 g/100 g. Flytande gelpreparat.

Innehåller citronellal, geranio, citronellol, d-limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller: Undecan-2-one, laureth-7, <5% anjontensider, nonjontensider, parfym. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaklinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Reg. No

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka/forårsage skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Undvik/Undgå kontakt med huden. Förvaras/Opbevares oåtkomligt/utilgængelig för barn. Töm ej i avloppet/Må ikke hældes i afløbet. Innehåller Citronellaolja. Kan ge upphov till/medføre allergisk reaktion.