Välj en sida

Gett Off Outdoor Wash off 500ml spray

159.00 kr

Slut i lager

Beskrivning     Säkerhetsdatablad

Get Off Spray är en effektiv behandlingsspray som kan användas/brukes både inom- och utomhus/inde og ude för att få bukt med revirmarkering från katter och hundar. Innehåller ett ytterst effektivt avskräckande/avskrekkende luktämne/lugtstof. Idealisk inomhus/indendørs i dörröppningar, på mattor/måtter och möbeltyger/møbelstof och utomhus/udendørs på uteplatser/terrasser, gångar och i rabatter. Använd/Bruk inte på sädesväxter/kornvækster och spraya inte direkt på ömtåliga plantor i trädgården/haven eller på krukväxter/krukkevækster/potteplanter, eftersom detta kan orsaka ”frätfläckar”/”ætsningar”. Vid användning/bruk på mattor/måtter eller textiler bör du först testa produkten på ett litet/lille undanskymt/skjult område för att vara säker på att färgerna inte påverkas. Spraya inte direkt på plankor eller målade och fernissade ytor/overflader. Produkten är olämplig/uegnet för gummi, plast och polerade ytor/overflader.

Bruksanvisning: Tag bort all synlig avföring och tvätta/vask det förorenade området innan du sprayar. Skaka/Ryst flaskan före användningen/bruk. Vid rengöring av kraftigt nedsmutsade områden, tvätta/vask först området med Wash and Get Off Indoor and Outdoor Cleaner. För mer envisa/stædiga husdjur utomhus/udendørs används Get Off Cat & Dog Repellant. Använd/Bruk inte medlet/middelet så att livsmedel/fødevarer/matvarer eller dricksvatten kontamineras. Medlet får/må inte användas/brukes där det finns risk för exponering till vattenmiljön. Händerna ska tvättas/vaskes efter avslutad applicering/påføring. Använd endast/kun på mindre ytor/overflader.

Dosering: 4-8 ml/m2. En behandling räcker upp till 12 timmar. Om djuret fortsätter att förorena, kan behandlingen upprepas/gentages var 12:e timme. Medlet bör inte användas/brukes under en längre tid/over en længre periode. Behållaren måste vara tätt tillsluten/lukket och förvaras/opbevares på en säker plats och inte utsättas för hetta/varme eller frost.

Anvisningar om första hjälpen/førstehjelp: Förtäring/Indtagelse: skölj munnen med vatten. Ögonkontakt: skölj ögonen med vatten i 5 minuter. Hudkontakt: tvätta/vask huden med tvål/sæbe och vatten. Inandning: frisk luft.Bortskaffande/Kasting: Häll inte produkten i avloppet. Lämna/Aflever överbliven/overskydende produkt till kommunens miljöstation/genbrugsplads. Tömd behållare lämnas/afleveres bland hårda plastförpackningar i förpackningsinsamlingen.

Innehåller: Verksamt ämne/stof: Undecan-2-one, 3.58 g/100 g. Flytande preparat.

Reg nr 47 Sverige. Avskräckande medel för att förhindra revirmarkering från katter och hundar. Godkänd för privat användning/bruk. Bekämpningsmedel klass 3.

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka/forårsage skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Undvik/Undgå kontakt med huden. Förvaras/Opbevares oåtkomligt/utilgængelig för barn. Töm ej i avloppet/Må ikke hældes i afløbet. Innehåller Citronellaolja. Kan ge upphov till/medføre allergisk reaktion.